การเป็นนักวิทยุสมัครเล่นและใบอนุญาต

การเป็นนักวิทยุสมัครเล่นและใบอนุญาต

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย จะต้องผ่านการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นจาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ก่อนจึงจะสามารถใช้งานความถี่วิทยุของนักวิทยุสมัครเล่นได้ ซึ่งนักวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. ประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
  2. ประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
  3. ประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

ซึ่ง ในแต่ระดับขั้นนั้นมีสิทธิที่จะใช้งานความถี่วิทยุสมัครเล่นและกำลัง ส่งที่แตกต่างกัน สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงนั้น ยังไม่เคยเปิดสอบสำหรับประชาชนทั่วไป แต่มีการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (HS1A) เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

สิทธิต่างๆ ของนักวิทยุสมัครเล่นประเทศไทย

เมื่อสอบผ่านหรือได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นแล้ว จะมีสิทธิการใช้งานความถี่ที่กำหนดให้ใช้เฉพาะนักวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น ซึ่งมีหลายย่านความถี่ตามข้อกำหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และใช้กำลังส่งได้สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแต่ละลำดับชั้นของใบอนุญาต สำหรับประเทศไทยสิทธิต่างๆ เป็นดังตาราง

ใบอนุญาต ความถี่ กำลังส่งสูงสุด
นักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 144.000 – 146.000 MHz ไม่เกิน 10 วัตต์
435.000 – 438.000 MHz เฉพาะภาครับเท่านั้น
นักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 1.800 – 1.825 MHz3.500 – 3.540 MHz7.000 – 7.200 MHz

10.100 – 10.150 MHz

14.000 – 14.350 MHz

18.068 – 18.168 MHz

21.000 – 21.450 MHz

24.890 – 24.990 MHz

28.000 – 29.700 MHz

ไม่เกิน 200 วัตต์
144.000 – 146.000 MHz ไม่เกิน 10 วัตต์
435.000 – 438.000 MHz เฉพาะภาครับเท่านั้น

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/วิทยุสมัครเล่น

Be Sociable, Share!


*

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress