เมื่อเครื่องโมบายโอเวอร์ฮีท

ตั้งแต่ตั้งสถานีมาเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2554 ก็ได้ QSO กับเพื่อนสมาชิกอยู่เรื่อยๆ ซึ่งแต่ละครั้งก็ไม่นานมานัก แต่เมื่อคืนก่อน QSO กันนานซึ่งแต่ละครั้งก็กดคีย์ยาวนานไปหน่อย จนตกใจเมื่อมีข้อความเตือนว่าโอเวอร์ฮีท

จากการ QSO กับสมาชิกในช่วงเวลาที่ผ่านมาสมาชิกก็แนะนำแล้วว่าให้ไปหาพัดลมคอมพิวเตอร์มาติด แต่ไม่ยอมทำสักที เจอเครื่องโอเวอร์ฮีทขึ้นมา เลยต้องหาพัดลมระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์มาติด More »

การใช้วิทยุสื่อสาร

การใช้วิทยุสื่อสาร

หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ปัจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาทสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และชีวิตประจําวัน ของประชาชนอย่างมาก การติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นการติดต่อสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่ง่าย รวดเร็ว และประหยัด จึงมีความจําเป็นมากในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสาร ทางวิทยุคมนาคมจะได้ผลสมบูรณ์สามารถอํานวยประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต้องคํานึงถึงหลักการ ความถูกต้อง และเหมาะสมในการใช้งาน ผู้ที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารจําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง More »

โค๊ดคิวที่ใช้บ่อย

โค๊ดคิวที่ใช้บ่อย More »

ในหลวงกับวิทยุสื่อสาร

ในหลวงกับวิทยุสื่อสาร

More »

รหัส ว. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไป

รหัส ว. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไป

ว. 00       คอยก่อนให้คอยอยู่

ว. 01       ที่ทำงาน

ว. 02       ที่พัก More »

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress